P R A V N E   I N F O R M A C I J E

 

Dobro došli na web stranicu www.essilor.rs .

 

1. UVOD

Web stranice www.essilor.rs u vlasništvu su preduzeća ESSILOR OPTICS d.o.o., koje se trudi osigurati da su sve informacije dostupne na web stranicama www.essilor.rs tačne i ažurne,  ali ne daje nikakve garancije u pogledu tačne, precizne ili iscrpne prirode tih informacija.

Preduzeće ESSILOR OPTICS d.o.o. sa sedištem u Beogradu, Tabanovačka 27, matični broj pravnog lica (MB) 20166037, poreski identifikacioni broj (PIB) 104438665 (dalje ESSILOR).

Za vreme korišćenja web stranice www.essilor.rs primjenjuju se uslovi i odredbe ovih Pravnih informacija kao i svi važeći i primenjivi propisi u Republici Srbiji, te korišćenjem web stranice www.essilor.rs korisnik potvrđuje da je s istima upoznat i da ih u celosti prihvata.

ESSILOR zadržava pravo u bilo kom trenutku izmeniti uslove i odredbe ovih Pravnih informacija te neće biti odgovoran za eventualne posledice povezane s tim izmenama.

Svrha ove web stranice je pružanje informacija o proizvodima i uslugama koje pruža ESSILOR, te omogućiti linkove na druge povezane web stranice ESSILOR grupacije.

 

2. OPŠTE UPOZORENJE

ESSILOR zadržava pravo izmene uslova i odredbi ovih Pravnih informacija, te neće biti odgovoran za eventualne posledice povezane s tim izmenama.

ESSILOR zadržava pravo izmene i ispravljanja svih sadržaja objavljenih na web stranicama www.essilor.rs u bilo koje vreme i bez najave.

U vezi sa tim, ESSILOR ne preuzima odgovornost za:

- bilo kakve nepreciznosti, netačnosti ili propuste koji bi mogli uticati na informacije dostupne na web stranicama www.essilor.rs,

- bilo kakve štete uzrokovane nezakonitim uplitanjem treće strane, uključujući i one koje bi mogle dovesti do izmene tih informacija,

te, uopšteno, za bilo kakvu pretpostavku o tim informacijama, direktnu ili posledičnu, bez obzira na uzrok, poreklo, prirodu i posledice, uzrokovane pristupom ili nemogućnošću pristupa ovoj web stranici od strane bilo koje osobe, kao i korišćenjem web stranice ili lokacije i/ili bilo kojim uverenjem u tačnost informacija koje direktno ili indirektno potiču od te web stranice, odnosno koje su dostupne na toj web stranici.

 

3. ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

Web stranica http:www.essilor.rs je autorsko delo zaštićeno propisima o intelektualnoj svojini. Ako nije drugačije naznačeno, autorska prava koja se odnose na dokumente, podatke i informacije objavljene na web stranici su isključivo vlasništvo preduzeća ESSILOR OPTICS d.o.o., te se korišćenjem web stranice, trećim osobama ne daje nikakva dozvola, pravo ili licenca osim prava pristupa navedenoj web stranici.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava kao i s time povezanih prava trećih osoba, te je reprodukcija bilo kog dela, odnosno celokupnog sadržaja ove web stranice dopuštena isključivo u informativne svrhe u kontekstu lične i privatne upotrebe.

Svaka reprodukcija i upotreba kopija napravljenih u bilo koju drugu svrhu, izričito je zabranjena.

Korišćenjem ove web stranice www.essilor.rs pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja i/ili distribucije dizajna ili podloge protivno uslovima korišćenja ove web stranice.

Svi brendovi, patenti, logotipi i/ili slični podaci na koje se primjenjuju propisi autorskog prava, a koji su spomenuti na ovoj web stranici, su ili vlasništvo ESSILORA-a ili je prethodno pribavljeno odobrenje ovlašćene osobe za njihovo korišćenje. Bez prethodnog pisanog odobrenja i dozvole od strane ESSILOR-a odnosno nosioca autorskog prava nije dopušteno bilo kakvo korišćenje istih.

Svako suprotno postupanje i neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sadržaja objavljenih na web stranicama www.essilor.rs bez prethodne pisane dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava, te se zadržava izričito pravo takvo korišćenje naplatiti u vidu novčanog iznosa u visini pričinjene štete, odnosno po sporazumno određenom novčanom iznosu, kao i sudskim putem i bez upozorenja zatražiti odgovarajuću zaštitu prava i naknadu štete.

Ne ograničavajući se na prethodne navode, ukoliko bi korisnik smatrao da su na web stranicama www.essilor.rs povređena njegova zaštićena prava, dužan je na naznačenu adresu ESSILOR OPTICS d.o.o., Beograd, Tabanovačka 27, dostaviti opis autorskog dela za koje smatra da je povređeno, valjani dokaz da je ovlašćen raspolagati tim autorskim delom, zatim precizan opis lokacije na web stranicama www.essilor.rs gde se nalazi njegovo autorsko delo, kao i svoje potpune i istinite podatke i kontakt. U slučaju da dođe do kršenja autorskih prava, ESSILOR će u najkraćem roku preduzeti odgovarajuće korake prema svom najboljem znanju i moći, kako bi se obustavilo i/ili sprečilo dalje kršenje autorskih prava.

Za više informacija kontaktirajte nas na officessilor.rs mail adresu.

 

4. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA (GDPR)

ESSILOR putem ove web stranice www.essilor.rs može prikupljati lične podatke korisnika ako ih korisnik dobrovoljno dostavi ili učini dostupnima na našoj web stranici pri čemu se obavezuje poštovati privatnost i anonimnost korisnika sve u skladu sa odgovarajućim zakonskim propisima.

Prikupljeni podaci podležu postupanju ESSILOR-a i odabranih partnera radi pružanja usluga.

To se odnosi na naše klijente, korisnike naših usluga, one koji će to postati kao i na naše poslovne partnere.

Pravila kojima se uređuje privatnost i zaštita Vaših ličnih podataka primjenjuju se samo na fizička lica i njihove lične podatke.

ESSILOR ima položaj voditelja obrade Vaših ličnih podataka.

Odgovorna osoba za prikupljanje i obradu ličnih podataka u ESSILOR-u je Slaven Lovretić, e-mail: office@essilor.rs.

Iz opravdanih razloga možete se protiviti obradi Vaših ličnih podataka ili ukoliko se ne slažete s našim postupanjem, molimo Vas da nam ne ustupate svoje lične podatke.

Prema zakonu imate pravo ispraviti svoje lične podatke, pa molimo da to učinite tako što ćete nas kontaktirati putem e-pošte: office@essilor.rs

U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahteva molimo da se obratite na navedenu e-poštu.

4.1. Prikupljanje i upotreba

Podaci prikupljeni na našoj web stranici podložni su postupanju ESSILOR-a i naših odabranih partnerskih preduzeća.

Lične podatke koristimo u svrhu pružanja usluga, proizvoda ili informacija o proizvodima i uslugama ESSILOR-a ili radi dovršenja transakcija; na primer: pretplate na biltene, slanje e-pošte sa sadržajem naše web stranice, učestvovanje u promocijama, treninzima, pronalaženje profesionalne nege očiju, učestvovanje u online anketama, pitanja ili komentari prema ESSILOR-u, ili registracija proizvoda. Vaše lične podatke ESSILOR će koristiti u administrativne i informativne svrhe, te Vas po potrebi kontaktirati radi povratnih informacija i/ili obavestiti o brandovima povezanim s ESSILOR-om.

Vaši lični podaci takođe se mogu koristiti i obrađivati u statističke svrhe te će biti sačuvani ne duže od potrebnog vremena. U svrhu obrade, isti se mogu prenositi na treće osobe unutar ESSILOR grupacije unutar Evropske unije.

4.2. Zaštita ličnih podataka

Vaše lične podatke obradićemo u skladu sa važećim zakonskim propisima , uključujući Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

Svaki korisnik ima pravo na pristup svojim ličnim podacima, ima pravo podneti zahtev za ispravku svojih ličnih podataka ako bi bili netačni ili izbrisani. U svrhu ostvarivanja svojih prava i u svrhu dokazivanja identiteta, molimo poslati obavešenje ESSILOR-u putem e-pošte: office@essilor.rs.

ESSILOR koristi standardne sigurnosne mere i preduzima sve razumne mere za zaštitu korisničkih podataka, ali ne garantuje potpunu sigurnost prilikom korišćenja web stranice te stoga preporučujemo da budete oprezni kada koristite internet. To posebno uključuje deljenje lozinki.

Naša web stranica može sadržavati recenzije kupaca, forume i/ili oglasne table kao i druge online sadržaje. Molimo da imate na umu da bilo koja informacija objavljena u ovim područjima postaje javna informacija te bi trebalo da budete oprezni prilikom otkrivanja Vašeg ličnog osiguranja.

Pristupom web stranici izjavljujete da se slažete da ESSILOR nije odgovoran za materijale koje su treće osobe ili Vi objavili na tim javnim forumima.

 

5. PRENOS LIČNIH PODATAKA

ESSILOR može prenositi Vaše lične podatke trećim osobama u marketinške svrhe. ESSILOR neće prodavati, trgovati ili na drugi način prenositi Vaše lične podatke trećim osobama, a da Vam unapred ne dostavi obaveštenje kako sledi u nastavku:

Poslovnice i pridružena društva.

ESSILOR može prenositi Vaše lične podatke na svoje naslednike i poslovnice, uključujući buduće naslednike i buduće poslovnice.

Konsultanti za web stranicu i pružaoci usluga.

ESSILOR će otkriti lične podatke korisnika konsultantima i pružaocima usluga (kao što su pružaoci usluga hostinga, podrške, održavanja i popravaka, usluge popravke, usluge dostave pošte i procesori plaćanja) sve u meri u kojoj je potreban pristup bazama podataka, ili ličnim podacima sadržanim u našim bazama podataka, sve kako bi se omogućilo pružanje usluga vama, ESSILOR ili web stranici.

Partneri za zajedničku promociju.

Ponekad sprovodimo promocije zajedno s trećim osobama. Ukoliko se želite registrovati za jednu od tih zajedničkih promocija, Vaše lične podatke će u takvom slučaju prikupljati ESSILOR i/ili treća osoba – partner u promociji. Ili, slobodni smo ponuditi Vam mogućnost da podelite Vaše lične podatke s našim promotivnim partnerom. Vaše lične podatke koristiće ESSILOR i/ili promotivni partner na način opisan u našim objavljenim pravilima o privatnosti.

Sprovođenje prava / sigurnost.

ESSILOR zadržava pravo prenosa Vaših ličnih podataka (i) u skladu sa svojim zakonskim obvezama (npr. po primljenom sudskom pozivu) ili u slučaju da smatra kako zakon nalaže takvo postupanje,
(i) kada ESSILOR smatra da je to potrebno radi zaštite i/ili sprovođenje prava, vlasničkih interesa ili sigurnosti ESSILOR-a, naših korisnika ili drugih, (i) ili kada smatra potrebnim radi rešavanja spora ili kontoverze, te otklanjanja problema, sprečavanja prevare i sprovođenja pravila o privatnosti i uslova korišćenja web-mesta.

Reorganizacija ili prodaja Društva.

U slučaju da se ESSILOR pripoji ili postane deo neke druge grupacije, ili u slučaju da je ESSILOR prodat ili da proda delimično ili celokupnu svoju imovinu ili na neki drugi način bude preoblikovan, lični podaci koje ESSILOR prikuplja biće preneseni na novi subjekt.

Kao što je drugačije dopušteno zakonom.

ESSILOR je ovlašćen prenositi Vaše lične podatke trećim osobama ako nam je to zakonom izričito dopušteno.

 

6. RODITELJI I STARATELJI

ESSILOR svesno ne prikuplja lične podatke maloletnika. Ako ste roditelj ili zakonski staratelj i mislite da nam je Vaše dete dalo lične podatke, možete nas kontaktirati kako bismo iste podatke uklonili.

 

7. OPT-OUT KLAUZULE

E-pošta. Ukoliko želite, možete odustati od primanja buduće e-pošte od strane ESSILOR-a sledeći postupke za odjavu naznačene u svakoj poruci e-pošte. Ako i odustanete od primanja promotivnih poruka e-pošte od ESSILOR-a, poslaćemo vam e-poštu o transakcijama i odgovoriti na Vaša pitanja.

Kolačići. ESSILOR koristi kolačiće za praćenje i poboljšanje određenih korisničkih aktivnosti na našim web stranicama. Kolačići su mali delovi podataka sačuvani u datotekama na Vašem računaru koji omogućavaju praćenje Vašeg korišćenja web stranice dok posećujete naše web stranice i pregledavate sadržaj (stranice koje ste posetili, datum, vreme posete i slično), ali ne omogućavaju da budete identifikovani. Kolačiće možete blokirati ili ograničiti na svom računaru ili ih očistiti iz pregledača podešavanjem postavki web pregledača. Potrebno je da pogledate uputstva za upotrebu koja se odnose na Vaš pregledač te u skladu s time da utvrdite kako konfigurisati postavke pregledača koje bi odgovarale Vašim željama. Kolačići Vam omogućavaju da iskoristite prednosti nekih opcija ili funkcija ove web stranice, tako da ako blokirate ili na drugi način odbijete naše kolačiće, možda nećete moći da koristite neke funkcije ove web stranice.

Web beacon. ESSILOR može koristiti i web pratioce (akcijske oznake, piksele ili transparentne GIF datoteke) kako bi omogućio upravljanje internet oglašavanjem. Ove web pratioce pružaju naši dobavljači za upravljanje oglasima i omogućavaju našim dobavljačima upravljanje oglasima na način da mogu prepoznati jedinstveni kolačić, odnosno datoteke koje je izradio web poslužitelj i koje je Vaš  web pregledač sačuvao na hard-disk Vašeg računara. „Web beacons“ postavlja ESSILOR u saradnji s dobavljačima koji upravljaju našim oglasima. Pomoću „web beacons“ u mogućnosti smo saznati posredstvom kojih reklama naši korisnici dolaze na naše web stranice. Takođe nam omogućavaju prikupljanje informacija o aktivnostima naših korisnika kako bismo mogli efikasno oglašavati i na našim i drugim web stranicima pružiti Vam online oglase koji bi Vas mogli zanimati. Pomoću „web beacon“ tehnologije, podaci koje prikupljamo i delimo su anonimni, a ne lični, te ne sadrže Vaše ime, adresu, telefonski broj ili adresu e-pošte.

Alati na mobilnim uređajima. Alate na svojim mobilnim uređajima možete kontrolisati. Na primer, na telefonu možete isključiti GPS lokator ili push notifikacije.

Ne prati signale ("DNT"). ESSILOR trenutno ne odgovara na DNT signale, ali to može učiniti u budućnosti.

 

8. SAGLASNOST OD PRENOSA PODATAKA NEREZIDENATA

Ako imate prebivalište van Republike Srbije, nakon što pružite ESSILOR-u svoje lične podatke za identifikaciju, time dajete svoj izričiti pristanak za prenos i obradu Vaših podataka u Republici Srbiji.

 

9. LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE

Ostale ESSILOR-ove web stranice. Ove se Informacije odnose samo na ESSILOR web stranice na kojima su objavljene. Druge ESSILOR web stranice mogu imati različita pravila o privatnosti pa budite sigurni i pročitajte pravila o privatnosti svake ESSILOR-ove web stranice koju posetite, kako biste razumeli na koji način ESSILOR prikuplja i koristi informacije i podatke kao i pod kojim uslovima se mogu deliti informacije i podaci o Vama koji su prikupljeni putem pojedine web stranice.

 

10. SNIMANJE POZIVA

Imajte na umu da se pozivi prema ESSILOR-u mogu snimati u svrhu obuke i kontrole kvalitete naših usluga i proizvoda. Kod poziva koji se snimaju u navedene svrhe, nakon ostvarenja telefonske

veze, automatski se emituje poruka da se poziv snima u predmetne svrhe.